designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Hulp bij incasso

Als lid van de Vereniging van Educatieve Auteurs en daarmee de Vereniging van Schrijvers en Vertalers kunt u zich juridisch laten bijstaan door de Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA). De SRA ondersteunt schrijvers en vertalers in geschillen op het terrein van hun beroepsuitoefening. Onlangs heeft de SRA voor de incassodiensten een raamovereenkomst gesloten met Van der Velde van Hal & Peers, gerechtsdeurwaarders en incassobureau.

Voorwaarden voor hulp bij incasso

Alvorens de SRA besluit een incassozaak voor u te laten uitvoeren, moet u de volgende stukken bij de SRA aanleveren:

- een beknopte samenvatting van het geschil, waarin in elk geval zijn opgenomen uw standpunt en dat van de wederpartij
- een chronologisch overzicht van de relevante feiten
- in genummerde bijlagen een kopie van relevante correspondentie
- algemene voorwaarden
- getekende offertes of opdrachtbevestigingen, contracten of andere stukken waaruit blijkt dat er een overeenkomst is
- uw relevante contactgegevens, waaronder volledige voornamen, achternaam, bedrijfsgegevens, adres, postcode, woonplaats, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres etc.
- contactgegevens van de wederpartij (zover bij u bekend en van toepassing): voorna(a)m(en) en achternaam, bedrijfsgegevens + contactpersonen, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s), uittreksel Kamer van Koophandel (indien in uw bezit), etc.

Daarenboven verwacht de SRA van u dat u inmiddels achtereenvolgens aan de wederpartij hebt verzonden:

- een factuur (waarin de betalingstermijn wordt vermeld), hieronder wordt ook verstaan een getekend royaltyoverzicht, met andere woorden: een document waaruit de vordering en bovendien de exacte hoogte van de vordering blijkt;
- een betalingsherinnering (met betalingstermijn);
- een laatste aanmaning (waarin vermeld dat de vordering eventueel uit handen wordt gegeven en de kosten hiervan op de debiteur worden verhaald).

Voorbeeldbrieven


Voor een factuur/ betalingsherinnering/ laatste aanmaning heeft de SRA voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken. Neemt u daarbij vooral ook de betalingstermijnen over. Kopieën van door u verzonden bescheiden dienen deel uit te maken van uw SRA-aanvraag voor incassoservice.

» dowload hier de voorbeeldbrieven

Indien u bij de SRA een aanvraag indient voor incassozaken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Van der Velde van Hal & Peers, gerechtsdeurwaarders en incassobureau. Meer informatie over de SRA vindt u op de website van de VSenV.