designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Nieuwsbrief VvEA – 15 september 2016

Nieuwsbrief VvEA – 15 september 2016

15/09 - 

Vereniging van Educatieve auteurs


Nieuwsbrief VvEA – 15 september 2016


Dit is alweer de vierde nieuwsbrief nieuwe stijl. Met artikelen over educatief schrijven en ICT, tegenvallende royalty’s en hoe je je daartegen kunt wapenen en leerkrachten die zelf hun lessen ontwerpen en soms het auteursrecht schenden. Lees over aandachtspunten voor jouw contract en de voortgang van de nieuwe Auteursbond. Wij zijn erg benieuwd naar jullie mening over de nieuwsbrieven. Wat vind je interessant, wat mis je? Maar ook wat zou je zelf kwijt willen? Artikelen van onze leden zijn van harte welkom. Neem even de tijd en stuur je reactie of bijdrage naar info@educatieveauteurs.nl


Inhoudsopgave 
 
Pas op voor digitale kwakzalverij
Tom van der Geugten
 
Vraag en aanbod
In het jongste nummer van Van twaalf tot achttien (september 2016) stuitte ik op een mooi voorbeeld van zwart-witdenken met betrekking tot leermiddelen: 'De leermiddelenmarkt is van oudsher aanbodgericht. Uitgevers maken lesmateriaal en de scholen nemen dat af. De PO-Raad en de VO-Raad willen dit ombuigen naar een vraaggestuurde situatie. Zij willen dat scholen zelf nadenken over wat ze willen en kiezen wat bij hun onderwijs past.'
Zouden de twee raden in de veronderstelling verkeren dat uitgaven van educatieve uitgeverijen door wereldvreemden worden ontwikkeld? Als educatief auteur weet ik maar al te goed dat het tegendeel het geval is. Educatieve uitgevers zoeken heel zorgvuldig uit wat leraren van uitgaven verwachten. En niet alleen om commerciële redenen.
De vraag van leraren verandert tegenwoordig heel snel. Zo besteden basisscholen sinds kort veel lestijd (vooral in de ochtenden) aan rekenen en taal, waardoor er minder tijd 'over' is voor zaakvakken. Hierdoor is er een groeiende vraag naar luchtige methoden (voor 's middags) voor zaakvakken (liefst geïntegreerd) waarmee de betreffende kerndoelen in minder tijd behandeld kunnen worden.
Tijdwinst
De factor waarmee leraren, uitgeverijen en auteurs steeds beter moeten omgaan, is ICT. In hetzelfde nummer van Van twaalf tot achttien spreken twee Kennisnetdeskundigen, Michael van Wetering en Alfons ten Brummelhuis, zich uit over de huidige situatie. Zo is van digitale leermiddelen bekend dat ze effectief zijn als de leerling veel kan oefenen, snel feedback krijgt en als de stof zich aanpast aan zijn niveau. 'Alleen al met die drie krachtige ingrediënten zorgt ICT voor een tijdwinst van soms wel drie maanden ten opzichte van een klassieke methode. Als die toepassingen bewezen effectief zijn, zouden scholen zich verplicht moeten voelen om ermee te werken', aldus Brummelhuis. Jammer genoeg vermeldt hij niet bij welke vakken en vakonderdelen deze winst is geboekt.
Wat niet aan de orde komt is de vraag: wie maakt die leermiddelen? Uit de Leermiddelenmonitor van SLO blijkt dat leraren op dit terrein terughoudender zijn geworden (zie hierover de vorige nieuwsbrief). Brummelhuis waarschuwt voor 'digitale kwakzalverij': computerprogramma's die dingen beloven die ze niet waarmaken. Maar hij zwijgt over de educatieve auteurs die ervoor moeten zorgen dat hun uitgever op een goede manier aan de vraag voldoet.
Volgens Van Wetering is de toepassing van ICT iets dat je voortdurend moet beredeneren. 'Is technologie het geschiktste middel om een bepaalde vaardigheid te leren?' Volgens Brummelhuis is het een misplaatst beeld dat kinderen straks alleen nog maar achter een computer gaan leren. 'Kleine stukjes onderwijs worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd, zoals het maken van opgaven (sic, TvdG). Voor het overige blijft leren een sociaal proces en krijg je in de toekomst juist meer tijd om dat vorm te geven. En dingen te doen waar je als leraar door de veelheid aan taken niet meer aan toe kwam.'
Meer tijd over
En daarmee kom ik terug op de beperktere tijd die op veel basisscholen 'over ' is voor zaakvakken. Ik heb begrepen dat daarvoor weer meer tijd zal zijn zodra digitale leermiddelen voor rekenen en taal goed werken. Mee tijd om te leren hoe de wereld in elkaar zit, natuurlijk met behulp van een professioneel geschreven leermiddel.
Naar begin

Veronderstelde kennis
Marc ter Horst
“Rij nooit voor of achter een vrachtwagen langs”. Ik denk het nog elke keer als ik op mijn fiets een bus of vrachtwagen nader. En dan natuurlijk na “achter” heel even wachten. Want zo was het deuntje bij de cd-rom over de dodehoekspiegel waar ik in een grijs verleden de lessen voor schreef. 
Mijn kinderen val ik tot vervelens toe lastig met allerhande overbodige kennis. “Altostratus! Het is gedaan met het mooie weer.” Dat weet ik van mijn teksten voor Humboldt. “Als je doucht verbruik je net zoveel energie als duizend spaarlampen”. Dat weet ik van EnergieGenie. “De ogen van vleeseters staan dichter bij elkaar dan die van prooidieren”. Dat heb ik van Naut. Zo kan ik nog wel even doorgaan. En dat doe ik dus meestal ook. Je zult maar zo’n vader hebben. 
Maar vrienden en familie maken dan weer dankbaar gebruik van mijn veronderstelde kennis. “Dat wou ik jou nog vragen Marc, toen we op vakantie waren was het volle maan. Is het dan ook volle maan in Nederland?” Soms haper ik dan toch even. 
Het stomme is dat ik bijna alles wat ik schrijf grotendeels weer vergeet. Laatst googelde  ik voor een nieuwe klus naar informatie over dassentunnels. Kom ik doodleuk in de portfolio op mijn eigen site terecht. Precies wat ik wou weten!
Toch heb ik wel wat geleerd van de lessen die ik heb geschreven. Zonder mijn werk voor aardrijkskunde en natuur & techniek had ik mijn kinderboeken nooit kunnen schrijven. Als educatief auteur word je zelf ook steeds wijzer. Het zou alleen fijn zijn als je alles wat je hebt geschreven ook daadwerkelijk paraat hebt. Hopelijk gaat dat de kinderen waar we het voor doen iets beter af. 
Marc ter Horst is educatief auteur (www.raketaal.nl) en kinderboekenschrijverwww.marcterhorst.nl)
Naar begin

Je royalty’s veel lager dan je was voorgespiegeld?
Een educatieve uitgeverij vraagt je als auteur mee te werken aan een interessante educatieve uitgave. De uitgever is toonaangevend in de betreffende markt en overtuigt je ervan dat het product een grote kans heeft een topper te worden met een lange looptijd. Het onderwerp ligt je en je hebt er echt zin in. De uitgever schat je werkzaamheden in op ongeveer 180 uur werk en je tekent het auteurscontract, dat uitgaat van een royalty over de netto verkoopprijs.
Je gaat voortvarend aan de slag, houd je gewerkte uren bij en op basis van een redelijk uurloon van €50 per uur verwacht je uiteindelijk zo’n €9000,- te mogen ontvangen. De verkoop valt het eerste jaar wat tegen. Maar dat was te verwachten. Het moment van verschijning is niet optimaal.
Maar wie schetst je verbazing als de uitgever aan het eind van het tweede verkoopseizoen je per brief laat weten dat het boek al na drie jaar uit de handel gehaald zal worden. Met deze aankondiging lopen de verkopen hard terug en uiteindelijk houd je een schijntje aan royalty’s over. Wat zijn je rechten en mogelijkheden? Heeft de uitgever je ten onrechte veel meer beloofd dan ze konden waarmaken? Kun je ze aanrekenen dat ze de markt niet goed hebben ingeschat?
Helaas heb je als auteur in een dergelijk geval niet veel been om op te staan. Een overeenkomst op basis van royalty’s ( meestal een percentage van de netto verkoopprijs van het product) betekent dat je deelt in de meevallers, maar ook in de tegenvallers. Als  de uitgever voortijdig de exploitatie beëindigt is hij inderdaad slechts de contractueel overeengekomen vergoeding aan royalty’s over een gemiddeld boekjaar verschuldigd.
Er is wel een mogelijkheid om je wat beter in te dekken tegen het risico van tegenvallende verkopen. In het contract kun je een clausule laten opnemen over een verrekenbaar (maar niet terugvorderbaar) voorschot, waardoor je als auteur een bodem-vergoeding veiligstelt. De uitgevers zijn hier niet altijd toe bereid. Immers als de verkoop tegenvalt, is hun opbrengst minder, terwijl jij er als auteur redelijk uitspringt.
Lastig wordt het t.a.v. de kwestie of je de uitgever mis-management en slechte bedrijfsvoering kan aanwrijven en of hij jou als auteur verkeerd heeft geïnformeerd. Misschien heeft de uitgeverij haar beoogde marktaandeel te hoog ingeschat, maar dit hoeft niet te betekenen dat je als auteur  misleid bent. Ook de auteur moet een inschatting maken van de te verwachten opbrengsten.
Als auteur ben je misschien geneigd om je verdiensten te relateren aan het aantal gewerkte uren en een redelijk uur bedrag. Bij werkzaamheden die op basis van een royalty gehonoreerd worden, gaat dit meestal niet op. De verkoop kan tegenvallen. Dan verdien je weinig. Maar is het product succesvol dan deel je daar ook ruimhartig in mee.
Tegenwoordig proberen veel uitgevers een contract te sluiten op basis van een eenmalige afkoopsom. Je moet dan heel goed inschatten wat de marktkansen zijn van het product. Valt de opbrengst tegen dan heb jij in elk geval je geld binnen. Maar als de methode zeer succesvol wordt dan krijg je misschien wel spijt! Al kan je dan op grond van de bestseller-bepaling in de nieuwe wet Auteurscontractenrecht (art 25d) naar de rechter om een aanvullende billijke vergoeding te vorderen van de uitgever. Let er in ieder geval op dat na beëindiging van het contract de rechten weer worden overgedragen aan jou (zodat de uitgever niet met jouw materiaal een nieuwe uitgave kan uitbrengen). http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2015-07-01#HoofdstukIa
Dit artikel is gebaseerd op een vraag die bij de VvEA terechtkwam. De bewerking is van de hand van Anne Coos Vuurmans
Naar begin

Meesters en juffen die hun lessen zelf maken.
Arend Pottjegort
 
Het gaat zo makkelijk: eigen lessen samenstellen door vrijelijk te kopiëren, knippen en plakken uit allerhande bronnen. Vaak werk van ons, de educatieve auteur. Mag dat zomaar? De website www.onderwijsenauteursrecht.nl probeert docenten te helpen bij het beantwoorden van de vraag “wat mag en wat mag niet”. Een handige antwoordwizard helpt de docent op weg.
Op boeken, zowel ‘gewone’ boeken als schoolboeken zit auteursrecht. Dat geldt ook voor elektronische boeken. Dat betekent dat men er niet zomaar uit mag overnemen voor eigen lesmateriaal, bundel, reader of schoolkrant. Daar is in principe toestemming voor nodig van de uitgever of de makers van de leermiddelen. Voor het onderwijs maakt de wet een uitzondering: als het bij een beperkt gedeelte blijft, mag men uit boeken samenstellen. Wat verstaan we onder beperkt? Daarvoor hebben de verschillende onderwijsorganisaties heldere afspraken gemaakt met de makers.
 Wat mag wel?
Een  leerkracht voor het onderwijs mag een klein gedeelte van een leermiddel overnemen in eigen lesmateriaal, bundel of reader, zonder daarvoor vooraf toestemming  te vragen. Bij overname van  niet meer dan 10% tot een maximum van 10 pagina’s, is er niets aan de hand. Een school betaalt jaarlijks een standaardbijdrage aan Reprorecht voor kopiëren. Vanaf schooljaar 2015-2016 is in deze vergoeding ook het overnemen uit boeken en leermiddelen meegenomen. Reprorecht zorgt ervoor dat de makers een vergoeding ontvangen, zodat zij kunnen blijven investeren in nieuw lesmateriaal.
 Wat mag niet?
Voor het overnemen van  méér dan 10% of 10 pagina’s van het leermiddel is wél vooraf toestemming nodig. Een heel boek of een flink deel daarvan overnemen mag dus niet. Overnemen is ook slechts toegestaan als het een onderwijsdoel heeft, dus niet voor extern gebruik. Voor een schoolkrant of boek met overgenomen materiaal dat de school maakt, is dus altijd toestemming nodig.
 Toch overnemen?
Wie meer wil overnemen in een samengesteld werk dan valt onder de standaardregeling, of iets wil  overnemen dat buiten de standaardregeling valt, kan contact met de VvEA opnemen: info@educatieveauteurs.nl
 Toestemming kunnen we meestal snel en eenvoudig  regelen. De school ontvangt dan een factuur voor het extra gebruik.
Nu maar hopen dat al die met lesmateriaal knutselende docenten die mooie website en wizard weten te vinden, en daarvoor nog: dat ze zich de vraag stellen: “mag dat eigenlijk wel wat ik doe?”
Arend Pottjegort is lid van de stuurgroep ‘Auteursrecht geregeld
Naar begin

Contracten, rechten en nog meer
Het moreel recht is niet overdraagbaar. 
Educatieve uitgevers gaan ver om hun exploitatierechten veilig te stellen. Soms zelfs zo ver dat ze in hun uitgeefovereenkomsten met auteurs contractueel zaken willen regelen die indruisen tegen de wet.
De Auteurswet geeft auteurs het recht om op te treden tegen aantasting van hun werk wanneer hun werk ingrijpend wordt veranderd of wanneer het werk wordt uitgebracht zonder naamsvermelding van de auteur. Tegenwoordig bevatten sommige contracten een artikel waarin je als auteur afstand  doet van het recht “zich te verzetten tegen wijziging van (een deel van)  het werk ten behoeve van de exploitatie van het werk, daaronder begrepen exploitatie van delen van het werk in combinatie met (delen van) andere werken.” Daardoor kan je werk zomaar terecht komen in een andere methode, onder een andere naam, in print of online.
Niet tekenen dus zo’n contract!
Naar begin
 
 
 Nieuws uit de vereniging
Van VSenV naar Auteursbond 
Het dagelijks bestuur van de VSenV is samen met de directeur van het bureau, Jan Hilbers, druk bezig de Auteursbond vorm en inhoud te geven. Ook de organisatie van het kantoor verandert. Om de onderhandelingspositie van de bond te versterken, zullen de twee juristen zich specialiseren in wetgeving en regelgeving en de directeur krijgt o.a.  ondernemerschap in zijn portefeuille. Nieuw zijn de functies van activiteiten producer en medewerker communicatie. De activiteitenproducer gaat ook ons ondersteunen bij de organisatie van bijeenkomsten, prijsuitreikingen, workshops e.d.. De medewerker communicatie houdt zich onder andere met de website bezig. Uiteraard krijgt de vernieuwde organisatie ook een vernieuwde website. En dat heeft ook gevolgen voor de inhoud en vormgeving van onze site: http://educatieveauteurs.nl/
 
Naast inkomsten uit bijdragen van de leden, zijn er nog enkele geldstromen nodig om de vereniging draaiende te houden. Een van de belangrijkste hiervan is LIRA. Na enkele jaren van onzekerheid, is er weer een overeenkomst en is de subsidie voor de komende jaren weer gegarandeerd.
 
Op 3 november 2016 wordt van 14.30 – 17.00 een ALV gehouden. Op deze ALV zullen onder andere enkele zaken omtrent de vernieuwingen aan bod komen. De locatie is nog niet bekend, maar zal in Amsterdam zijn.
Dan staat er nog een extra ALV gepland in december voor de formele bekrachtiging van de besluitvorming rond de vernieuwingen.
Naar begin

De Stichting Sociaal Fonds Letterkundigen
Het kan voorkomen dat een auteur plotseling en tijdelijk een financieel probleem niet kan oplossen. Deze kan dan de hulp in te roepen van het Sociaal Fonds Letterkundigen (SFL). Het bestuur van het Fonds beoordeelt de aanvragen op een aantal criteria, waarbij ook rekening wordt gehouden met de individuele situatie van de aanvrager. Er kan een eenmalig geldbedrag worden geboden - een enkele keer in de vorm van een renteloze lening - of persoonlijk advies worden gegeven.
Met de uitbreidingen van de VSenV kunnen meer leden een beroep doen op het Fonds. Evenwel vanwege de beperkte financiële middelen zal het bestuur van het SFL in het toewijzingsbeleid de mogelijke literaire achtergrond van de aanvrager in de overwegingen betrekken.
Nadere informatie:  http://www.vvl.nu/vvl/site/article/item/304 of via het VSenV-bureau.    
Naar begin
 
Waar hebben we het over?

 
 En dan nog dit
Word jij ons zevende lid?
Binnenkort verandert de VVEA van een vereniging is een sectie van de Auteursbond. We willen de band met onze leden aanhalen en meer activiteiten en contactmomenten aanbieden. Het bestuur bestaat nu uit 6 leden, maar we willen graag een zevende lid erbij. Ben jij een actieve educatief auteur, heb je ervaring met alle veranderingen in ons werk, heb je ideeën over de opmars van ICT in educatieve uitgaven? Dan heb je het bestuur en de sectie veel te bieden. Neem contact op met  Anne Coos Vuurmansa.vuurmans@planet.nl
 
Naar begin
 
Maak je profiel aan
Onze website is niet alleen een informatiepunt  maar ook een platform voor educatieve auteurs om zich te profileren. Onder het menuknopje ‘auteurs’ vind je auteurs. Alle leden kunnen eenvoudig zelf een eigen profielpagina maken. Je logt eerst in (rechts boven de zoekbalk). Op je ‘persoonlijke ledenpagina’ kun je je profiel bekijken en via de link ‘Mijn persoonlijke gegevens’ je gegevens aanpassen. Schrijf in de vakken bij CV en Opleiding sprankelende teksten waardoor eventuele bezoekers kunnen zien waar je goed in bent. Plaats ook een foto bij je profiel.
Nog meer aandacht kun je trekken met een slider  op de home-page.  Stuur een afbeelding en een slogan naar info@educatieveauteurs.nl of neem contact op met Onno: onno@educatievecontent.nl.  De afbeelding moet rechthoekig zijn en ongeveer 900 x 400 pixels. De slogan komt onder in de afbeelding. Slogan en naam mogen samen niet meer dan 70 tekens zijn. Mocht je er niet uit komen kun je altijd even contact opnemen en vragen om hulp.
Naar begin

Leestips

  • Wat we kinderen echt kunnen leren. Over feiten en fictie in onderwijs. Daniel Willingham.

  • Webtip: Operation Education.


Voordat we verder praten over het leren van de toekomst moeten we eerst begrijpen waarom we het nu zo doen in het onderwijs en waartoe ons onderwijs dient. Pas nadat we onszelf deze fundamentele vragen hebben gesteld, kunnen we doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs en kunnen we eigentijdse leersystemen vormgeven…”
http://operation.education/category/onderwijsvragen/

Nieuws en  Activiteiten
Prijs voor de beste onderwijsblog
Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek laat weten dat er naast de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek 2017 nu ook een prijs wordt gegeven voor het beste onderwijsblog 2017. Verder is er een werkbeurs voor een ambitieus onderzoeksproject op het gebied van onderwijsjournalistiek. In totaal valt er 6.000 euro te verdienen.
Voordrachten kunnen tussen 1 september en 15 oktober 2016 worden ingediend. Voor voorwaarden en meer informatie kijk bij: http://www.onderwijsjournalistiek.nl/


De VvEA bestaat 10 jaar
In november 2006 werd in het vergadercentrum Vredenburg te Utrecht de Vereniging van Educatieve auteurs feestelijk opgericht. Dit jaar is dat precies tien jaar geleden. Een gelegenheid om even bij stil te staan. Tegen het eind van dit jaar 2016 zal hiervoor een bijeenkomst georganiseerd worden. Tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.  
 
De Algemene ledenvergadering van de VSenV
Op 3 november van 14.30 – 17.00 Op deze ALV komen zaken over de vernieuwingen aan bod. De locatie wordt later bekend gemaakt.
In december volgt een  extra ALV voor de formele bekrachtiging voor de instelling van de Auteursbond.
Lespakket ‘Dossier Auteursrecht’
KlasseTV ontwikkelt samen met de Federatie Auteursrechtbelangen het lespakket 'Dossier Auteursrecht' voor klassen van groep 7/8 in het basisonderwijs. Daar is een wedstrijd aan verbonden waarmee de klas een workshop van Gers Pardoel kan winnen.
http://voice-info.nl/voice/153567/

 
Meer nieuws: http://educatieveauteurs.nl/nieuwsoverzicht/
Naar begin