designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Nieuwsbrief Vereniging van Educatieve auteurs

Nieuwsbrief Vereniging van Educatieve auteurs

16/08 - 

De nieuwe naam voor de VSenV is bekend! Lees in deze nieuwsbrief alles over de nieuwe naam, maar ook hoeveel krachtiger jouw vereniging gaat worden. Die kracht zit hem ook in onszelf. In deze nieuwsbrief weer prachtige bijdragen van leden: over de SLO Leermiddelenmonitor door Tom van der Geugten en een treffende column van Marc ter Horst. Veel plezier bij het lezen van de nieuwsbrief!


 

Inhoudsopgave  • We moeten ons blijven ontwikkelen

  • Vijf tips voor educatieve uitgevers

  • Contracten, rechten en nog meer

  • Nieuws uit de vereniging

  • Waar hebben we het over?

  • En dan nog dit

  • Leestips

  • Nieuws en activiteiten


 
We moeten ons blijven ontwikkelen Tom van der Geugten 
Meer gebruik methoden 
Het aandeel methodegebonden leermiddelen daalt minder hard dan leraren en leidinggevenden van scholen hebben verwacht. De nieuwe Leermiddelenmonitor van SLO constateert, na een lichte daling in de afgelopen jaren, dat er een kleine opmars is in het gebruik van methoden: in het PO 86% en in het VO 71% (was in 2013/2014: 82% en 70%). Als verklaringen wijst SLO erop dat leraren mogelijk ervaren hebben dat zelf lesmateriaal ontwikkelen toch niet zo eenvoudig is en meer tijd kost dan gehoopt. Leraren voelen misschien ook minder de noodzaak om zelf materiaal te maken nu methoden met digitale en interactieve componenten ook meer bij hun wensen aansluiten.
Voor educatieve auteurs is dit goed nieuws. Al jaren heeft de VvEA zich op het standpunt gesteld dat lesmateriaal maken een vak apart is en dat het niet goed is voor de kwaliteit van het onderwijs als dit er even bij wordt gedaan door leraren.
 
Meerwaarde digitaal leermateriaal
Dat educatieve uitgeverijen met hun auteurs in staat zijn om in actuele onderwijskundige behoeftes te voorzien, mag bekend zijn bij leraren, maar bij sommige onderwijsonderzoekers blijkt dat niet het geval te zijn. Zo schreven drie medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen onlangs dat uitgevers van lesmaterialen voor traditionele lesmethoden de digitale toepassingen buiten de deur lijken te houden. 'Leraren en anderen in de educatieve praktijk hebben de terechte reserve dat vernieuwingen, die digitale leermiddelen met zich meebrengen, in eerste instantie makkelijk leiden tot meer werkdruk en stress.' 
Terechte reserve? Uit de Leermiddelenmonitor van SLO blijkt dat een meerderheid van leraren de meerwaarde van digitaal ten opzichte van gedrukt materiaal inziet. Het is aantrekkelijker voor leerlingen en sluit beter aan bij de belevingswereld van leerlingen, speelt in op de actualiteit en biedt meer differentiatiemogelijkheden.  51% van de leraren is voorstander van de combinatie van gedrukt en digitaal materiaal.
 
Nog veel te doen
Volgens een OESO-rapport zijn Nederlandse leerlingen de minst gemotiveerde van Europa. Volgens Arno Reints komt dat misschien doordat we denken dat onderwijs vooral leuk moet zijn en dat leermiddelen er aantrekkelijk uit moeten zien. 'Om meer gemotiveerde leerlingen te krijgen, moeten leermiddelen meer ruimte geven voor leerlingsturing (autonomie), zich kunnen identificeren met de leerstof (verbondenheid), en veel meer uitdagende opdrachten bevatten zodat leerlingen écht een competent gevoel krijgen. Dat is trouwens wat anders dan leerlingen opgaven voorschotelen op hun zogenaamd ‘niveau’. Onderwijs moet niet gericht zijn op wat kinderen kunnen, maar wat ze zouden kunnen.
Leermiddelenmakers boeken vooruitgang, maar er is nog veel te doen. In een recent artikel legt CLU-directeur Hendrianne Wilkens uit dat adapteren op hogere cognitieve vaardigheden veel creativiteit van ontwikkelaars vergt.
De boodschap voor educatieve auteurs is duidelijk. Er blijft genoeg werk voor ons, maar om het goed te doen moeten we ons blijven ontwikkelen.
[1] SLO context vo, juni 2016 (zie ook www.slo.nl).
2 Jurjen van der Helden, Inge Molenaar en Harold Bekkering, 'Individueel leren in de klas', in: Didactief, juni 2016.
Leermiddelenallert, juni 2016 (clu.nl)
4 'Gepersonaliseerd leren & adaptieve programma's: nog veel te doen!', in: Van twaalf tot achttien, april 2016 (zie clu.nl/pubicaties/).

Vijf tips voor educatieve uitgevers 
Marc ter Horst

Als ik één tip aan educatieve uitgevers mocht geven, zou ik zeggen: ga eens undercover in een auteursteam. Niet tijdens de auteursvergadering, maar daarna. In de trein na afloop komen vaak de beste adviezen naar boven. Met een beetje mazzel gaan de educatieve auteurs ook nog aan de borrel. Dan is het hek natuurlijk helemaal van de dam. Gelukkig ben ik de beroerdste niet en daarom presenteer ik hier de beste tips, opgedaan in trein, kroeg en wandelgangen. 
Tip 1: Betrek auteurs eerder bij de methode. Ze hebben vaak heel zinnige ideeën over het concept. De extra tijd die dit kost win je terug door minder bijstellingen in het vervolg.
Tip 2: Maak de sjabloon zo dat de schrijfwijzer niet meer woorden nodig heeft dan het gemiddelde werkboekje. Niets zo dodelijk voor de creativiteit als een stapel regels en codes waar je steeds weer in verdwaalt.
Tip 3: Gebruik alleen deadlines als je je er zelf ook aan kunt houden. Niets zo dodelijk voor de motivatie als drie maanden stilte nadat je je eigen kopij hebt ingeleverd. 
Tip 4: Probeer het niet elke school, elke leerkracht en elk kind naar de zin te maken. Een methode zonder scherpe randjes prikkelt niemand.
Tip 5: Luister naar de tips van educatieve auteurs.

Marc ter Horst is educatief auteur (www.raketaal.nl)
en kinderboekenschrijver (www.marcterhorst.nl)
 
Contracten, rechten en nog meer
 
Van VAR naar DBA: gevolgen voor educatieve auteurs
Op 18 mei 2016 werden leden van de VSenV bijgepraat op een bijeenkomst over de zogeheten Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De nieuwe wet beoogt  de groei van het aantal ZZP’ers te beteugelen en een einde maken aan losse contracten waarbij in feite sprake is van schijnzelfstandigheid en een verkapt dienstverband.
Op basis van deze nieuwe wet zijn zo’n 3000 modelovereenkomsten  voor freelancers in alle soorten en maten ter beoordeling voorgelegd aan de Belastingdienst, maar die zijn bij lange na nog niet allemaal goedgekeurd of bekeken.
De vijf model uitgeefcontracten die de Vereniging van Schrijvers en Vertalers in het verleden met het Nederlands Uitgeversverbond gesloten heeft ,waaronder het auteursteamcontract GEU/VvEA, zijn inmiddels informeel door de Belastingdienst goedgekeurd. De zesde modelovereenkomst voor redactie-werk wacht nog op goedkeuring.
De uitsluiting van een dienstverband, het  ‘DBA- deel’, wordt straks in de uitgeef contracten geïntegreerd. In die contracten staan dan geel gearceerde passages die niet meer mogen worden gewijzigd (omdat dan de goedkeuring van de Belastingdienst wordt ondermijnd). Maar blijf vooral kritisch kijken naar alle niet-geel gearceerde passages want het GEU-VvEA modelcontract is nog in ontwikkeling.  De VvEA en de GEU hebben de onderhandelingen over de educatieve uitgeefcontracten begin juni hervat. Voor meer informatie en een uitgebreider verslag van de vergadering van 18 mei.
Namens de VvEA gaat het bestuur weer aan tafel zitten met de GEU om te praten over de niet-geel gearceerde passages in het contract.
 
Pas op voor wurgcontracten!
Educatieve uitgevers gaan ver om hun exploitatierechten veilig te stellen. Soms zelfs zo ver dat ze in hun uitgeefovereenkomsten met auteurs contractueel zaken willen regelen die indruisen tegen de wet. Sommige auteursovereenkomsten, die de laatste jaren voor advies aan de VvEA zijn voorgelegd, bevatten zúlke onredelijke bezwarende bepalingen voor auteurs dat er bijna sprake is van wurgcontracten. Een voorbeeld ter illustratie. Een uitgever vraagt aan auteurs de vergoeding die hen wettelijk toekomt wanneer hun werk wordt uitgeleend, verhuurd of gekopieerd over te dragen aan de uitgever. Deze collectieve vergoedingen zíjn wettelijk helemaal niet overdraagbaar. Op grond van het Leenrecht en het Reprorecht komt dat geld  echt aan jou als auteur toe.
Nieuws uit de vereniging
VSenV 2.0 
Op 18 juni 2016 vond de Algemene Leden vergadering van de VSenV plaats, als gebruikelijk in de Balie in Amsterdam. Dit soort bijeenkomsten bestaan voor een groot deel uit formaliteiten zoals verslagen van vorige vergadering, begrotingen en andere financiële stukken. Zonder weerwoord passeerden deze rap de vergadering en er  werd middels applaus akkoord gegeven. De vergadering stond langer stil bij de bestuurlijke vernieuwing – in mijn ogen eerder een omwenteling. De aanwezigen waren enthousiast over de voorstellen. De vernieuwing zal in gang gezet worden per 1 januari 2017. De VvEA wordt dan een sectie en het is nu aan het bestuur hier invulling aan te gaan geven.
Als volgende punt stond de naamsverandering van de VSenV op de agenda. Uitgelegd werd dat een commissie zich hier uitgebreid over gebogen had, dat er een prijsvraag was uitgeschreven waarop  meer dan honderd inzending waren ingestuurd. Na verschillende voorrondes is gekozen voor de naam Auteursbond. In de toekomst wordt de VvEA een sectie van de Auteursbond. Ook voor de VvEA zal dan een nieuwe naam gekozen moeten worden. Ideeën hiervoor zijn van harte welkom.
Na deze openbaring waren er nog een paar zaken die zonder veel commentaar werden aangenomen.

ALV VvEA
In aansluiting op de spectaculaire VSenV vergadering was het aan ons de beurt. Veel leden waren niet naar de Algemene Ledenvergadering gekomen, maar zij die er waren wisten ons met kritische en terechte vragen scherp te houden. Voorzitter Arend Pottjegort opende de vergadering met een gloedvol betoog waarin hij met voorbeelden duidelijk maakte hoe belangrijk het is dat de educatieve auteurs verenigd zijn en de VvEA en VSenV namens hen aan onderhandelingstafels en in overlegplatformen zitten. Aan zo’n onderhandelingstafel kregen we onlangs vrij denigrerend uit uitgeversmond te horen: “Hoe groot zijn jullie nu eigenlijk? Wij hebben via de contracten het recht om namens 7000 educatieve auteurs te handelen”. 7000 auteurs! Zoveel zijn er dus minstens! Het is belangrijk dat we uit onze eigen mond spreken. Als uitgevers dat voor ons gaan doen, is het vaak niet in ons voordeel. Waarom worden die 7000 auteurs nu niet even lid van de VvEA? Dan zouden we nóg krachtiger zijn! Hoe het ook zij: we hebben gelukkig twee nieuwe bestuursleden tijdens de ALV kunnen benoemen: Isabel de Ridder en Saskia Klomps. En we hebben ons ambitieuze beleidsplan kunnen presenteren. Nieuwsgierig? Kijk voor het beleidsplan. Hier vind je binnenkort ook het uitgebreide verslag van de ALV.

Waar hebben we het over?
Geplukt van Linkedin 
Hendrianne Wilkens van het CLU heeft op Linkedin een discussie gestart waarin het geven van meisjesachtige en jongensachtige opdrachten centraal staan.
Daarvoor is de digitale methode ‘10 voor Biologie’ onderzocht.
De belangrijkste bevinding is dat de methode veel meer meisjesachtige dan jongensachtige opdrachten bevat. Voorts dat de gevonden jongensachtige opdrachten veel minder jongensachtig waren dan de meisjesachtige opdrachten. Ook is geconstateerd dat er geen significante verschillen gevonden zijn tussen het presteren van meisjes en jongens na het maken van meisjes- c.q. jongensachtige opdrachten.
In de Linkedin-post zijn ook een aantal andere opvallende verschillen opgesomd die bijvoorbeeld betrekking hebben op leerpreferenties en hoe de opdrachten (meisjes- of jongensachtig) door de jongens en meisjes zijn uitgevoerd. Ook de rol van de docenten is belicht.
De aanbeveling van het CLU is dat leermiddelenontwikkelaars veel meer jongensachtige opdrachten in hun materiaal zouden moeten opnemen.
Uiteraard heeft het CLU daar ook een workshop voor ontwikkeld. En dan kunnen we ons afvragen of culturele en/of etnische factoren ook in de ontwikkeling van leermiddelen moeten worden verwerkt. Ook is te overwegen of het toch maar het beste is om de aanbeveling op te volgen van Bűgel, Alberts en Zwitser in het Tijdschrift voor Genderstudies (2011, nr. 4) gedaan aan het slot van hun artikel ‘Hebben jongens een steeds groter wordende onderwijsachterstand?’; subtitel: ‘Sekseverschillen in onderwijsprestaties vanaf vijftien jaar’. Deze aanbeveling luidt: ‘Het onderwijs kan zich beter richten op individuele verschillen tussen leerlingen ongeacht hun sekse’.
En dan nog dit:
Maak je profiel aan.
Onze website is niet alleen een informatiepunt  maar ook een platform voor educatieve auteurs om zich te profileren. Onder het menuknopje ‘auteurs’ vind je auteurs. Alle leden kunnen eenvoudig zelf een eigen profielpagina maken. Je logt eerst in (rechts boven de zoekbalk). Op je ‘persoonlijke ledenpagina’ kun je je profiel bekijken en via de link ‘Mijn persoonlijke gegevens’ je gegevens aanpassen. Schrijf in de vakken bij CV en Opleiding sprankelende teksten waardoor eventuele bezoekers kunnen zien waar je goed in bent. Plaats ook een foto bij je profiel.
Nog meer aandacht kun je trekken met een slider  op de home-page.  Stuur een afbeelding en een slogan per e-mail of neem contact op met Onno Kalverda. De afbeelding moet rechthoekig zijn en ongeveer 900 x 400 pixels. De slogan komt onder in de afbeelding. Slogan en naam mogen samen niet meer dan 70 tekens zijn. Mocht je er niet uit komen kun je altijd even contact opnemen en vragen om hulp.
Word jij ons zevende lid?
 Op de ALV van 18 juni zijn Saskia Klomps en Isabelle de Ridder benoemd als nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat nu uit 6 leden. Om de continuïteit te bevorderen wil het bestuur nog een zevende lid aantrekken.  Dus we roepen geïnteresseerde leden op zich alsnog te melden. Contact persoon: Anne Coos Vuurmans.
 
Het beleidsplan ven de VvEA
Op de ALV VvEA is het beleidsplan voor 2016 besproken en aangenomen. De hoofdpunten zijn aandacht voor het verbeteren en uitbreiden van de communicatie met de leden, het voornemen een jaarlijks terugkerende dag voor leden: een dag van de educatieve auteur, meer aandacht voor nieuwe ontwikkelingen die het beroep van educatie auteur aangaan en eventueel een educatieve Oscar: een prijs voor een vernieuwend en onderscheidend educatief product.

Leestips
Ionica Smeets en Bas Haring: Vallende kwartjes. Een slimme selectie van leesbare wetenschap. Uitgeverij Nijgh en van Ditmar.
Marc ter Horst: Van oerknal tot robot. Alles heeft een begin. Uitgeverij Gottmer. Dit boek werd onlangs door de Griffeljury bekroond met een ‘Vlag en Wimpel’.

Nieuws en  Activiteiten
De Onderwijsdagen 2016
Deze vinden plaats op 7, 8 en 9 november in het World Trade Center in Rotterdam. Tijdens dit congres is er volop gelegenheid tot netwerken, waarbij inspiratie opdoen en kennis delen over onderwijs en ICT centraal staan. De inschrijving voor Dé Onderwijsdagen 2016 is geopend.